Thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Công ty In Báo Nhân dân Hà Nội tổ chức thực hiện thảo luận, lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

2022-09-14 03:50:10
771 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/ĐUK ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Công văn số 549-CV/ĐUBND ngày 27/10/2020 của Đảng ủy Báo Nhân Dân về việc thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy Công ty đã có Thông báo số 02-TB/ĐUIND ngày 30/10/2020 về việc thảo luận, lấy ý kiến toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động của Công ty vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung các văn kiện gồm có:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn  các văn kiện xem tại:

1. Dự thảo Báo cáo chính trị...

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết...

3. Dự thảo Báo cáo đánh giá...

4. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng...

back to top